SPI TRGOVEC

Program omogoča bodočim prodajalcem razvijanje komunikacijskih sposobnosti, dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem, obvladovanje trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije in trgovinskega informacijskega sistema, estetsko urejanje tržnega prostora in osnove poslovnega bontona. Strokovni moduli dajejo udeležencem znanja o osnovnih pojmih gospodarstva, njegovi strukturi, pomenu in nalogah.

Naziv poklicne izobrazbe: Prodajalec/Prodajalka

 

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 - osnovno šolo ali

 - nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180-imi kreditnimi točkami (KT).

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja uspešno opraviti:

 • splošnoizobraževalne predmete,

 • obvezne strokovne module,

 • izbirne strokovne module,

 • odprti del kurikula.

 • poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in

 • zaključni izpit.

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot, in sicer:

 • pisnega in ustnega izpita iz slovenščine ter

 • izdelka oziroma storitve z zagovorom.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu. Predavanja potekajo od oktobra do junija, in sicer tri- do štirikrat tedensko med 16. on 19. uro. Če je udeležencev v izobraževalnem programu malo, organiziramo konzultativni način izobraževanja.

 

Po zaključku izobraževanja in uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko udeleženec nadaljuje izobraževanje v programu Ekonomski tehnik PTI.

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu: 02/578-91-94.

 • White Instagram Icon

Kontakt

Naslov

© Copyright 2019 

Ljudska univerza Lendava

Tel: +386 (2) 578 91 92

Email: izobrazevanje@lulendava.si

Kidričeva ulica 1

9220 Lendava